Misyon, Vizyon ve Değerler

MİSYON

Bölümümüzün misyonu, elektrik ve elektronik mühendisliğinin her alanındaki bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerini, uluslararası düzeyde, endüstri ile yakın iş birliği içerisinde, sahip olduğu kurumsal ve etik değerleri koruyarak, yenilikçi ve gelişmeye açık bir yaklaşımla sürdürmektir.

VİZYON

Bölümümüzün vizyonu Elektrik ve elektronik mühendisliği alanında ülkemizdeki öncü rolünü sürdüren, bilim ve teknolojiye evrensel düzeyde katkılar sunarak dünyada öne çıkan bir bölüm olmaktır.

DEĞERLER

Bölümümüz aşağıda yer alan "ODTÜ Değerleri"ni benimsemektedir.

 • Bilimsel Özgürlük

ODTÜ’lüler bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerinin, eğitim ve öğretimin, baskı altında kalmadan, bilimsel ölçütler dışındaki yönlendirmelerden bağımsız olarak yürütülmesini ve bu amaçla özgür tartışma ortamlarının yaratılmasını bilimsel özgürlüğün değişmez koşulları olarak görürler.

 • Bilinçli Özgüven

ODTÜ’lüler sorumlulukların yerine getirilmesinde ve karşılaşılan sorunların çözümünde; bilgi, yetenek ve yetki sınırlarının farkında olarak cesur ve kararlılıkla davranıp gerektiğinde de özeleştiri yaparlar.

 • Dayanışmacı Bireysellik

ODTÜ’de öğrenciler, idari ve akademik personel bireysel görüş ve değerlerini ifade ederken, unvan, konum ve çalışılan birimden bağımsız olarak, birlikte hareket eder ve özgürlükçü bir yaklaşımla mücadeleci bir tutum sergilerler.

 • Doğal Çevreye Duyarlılık

ODTÜ’lüler üniversite arazisi içinde yetiştirilen ormanı ve ekolojik zenginliği bir değer olarak görürler; bunların korunması ve geliştirilmesini önemserler ve genel olarak doğal çevreye yönelik bir duyarlılık oluşturulması ve koruyucu yaklaşımın yaygınlaşması için çaba gösterirler.

 • Güvenilirlik

ODTÜ’lüler kararlarını, dış yönlendirmelerden bağımsız olarak, çıkar çatışmalarına izin vermeden, nesnel veri ve bilgiler temelinde alır; görevlerini etik değerler, bilimsel öğütler ve yasalar ışığında sorumluluk bilinciyle yerine getirirler.

 • İnsana Saygı

ODTÜ’lüler, başkalarının hak ve özgürlüklerini dikkate alıp korurken, farklılıkları zenginlik olarak görüp her türlü ayrımcılığa karşı çıkarlar ve tüm ilişkilerinde, insana saygı temelinde, önyargısız, eşitlikçi bir yaklaşım sergilerler.

 • Liyakat

Başarılarını ve bulundukları konumları yeteneğin ve çalışmanın doğal sonucu hak edilmiş kazanımlar olarak benimseyen ODTÜ’lüler, işe alım ve diğer değerlendirme süreçlerinin nesnel standartlar ve özyetkinlikler temelinde yapılmasını gözetirler.

 • Sorgulayıcı Yaklaşım

ODTÜ’lüler bilgiye ulaşırken, araştırma yaparken ve/ya toplumsal konular söz konusu olduğunda, bir yargıya ulaşmadan önce sorgulayıcı/eleştirel bir yaklaşımla durumu objektif bir şekilde analiz ederek değerlendirmelerini oluştururlar.

 • Toplumsal Sorumluluk

ODTÜ’lüler, toplumsal sorunlara karşı duyarlılık gösterip bu sorunların çözümlerine yönelik görüşler geliştirirler, toplumsal sorumluluk projeleri yürütürler, bilimin ve bilimsel yaklaşımın toplum tarafından yaygın olarak benimsenmesi için etkinliklerde bulunurlar.

 • Yenilikçilik ve Öncülük

ODTÜ’lüler, teknoloji, eğitim, araştırma ve yönetim konularında yeni yöntem ve yaklaşımları takip edip uygular, toplumun ve üniversitelerin gereksinimleri doğrultusunda örnek olacak özgün sistem, program ve yapılanmaları geliştirirler.

 • Yerleşke Mirasına Bağlılık

ODTÜ’lüler, insan eliyle yetişmiş bir orman içindeki görece özerk konumu, tüm birimlerini mekansal süreklilik içinde toplayan yapısı, toplumsal bellekte yer etmiş mekanları ve köklü tarihiyle, ortak bir kültürün üretilmesine ve kurumsallaşmasına olanak yaratan ve özgün mimarisi, peyzajı, sanat eserleri ve bünyesinde gerçekleşen faaliyetlerin etkisiyle estetik duygusunun içselleştirilmesini sağlayan ODTÜ Yerleşkesine, kültürel bir miras olarak bağlılık duyarlar ve sahip çıkarlar.

 • Yüksek Akademik Nitelik

ODTÜ’lüler, uluslararası düzeyde bilimsel gelişmeleri takip etme ve bu gelişmelere katkı yapma yetkinliğini sağlayan, öğrenme ve araştırma isteğini motive eden ortamı; evrensel etik ilkeler çerçevesinde, yüksek standartlarda bilimsel araştırma ve eğitim yapılmasını ve yine yüksek standartlar temelinde seçilen bir öğrenci ve öğretim elemanı topluluğunu, ODTÜ’nün yüksek akademik niteliğinin temel bileşenleri olarak benimserler.

 

 

 

Son Güncelleme:
15/01/2020 - 11:43